Kivgaqtutit

Pipkaiyugut tamatkiumayunik atuinagialiknik kivgaqtutit tahapkunanga atugakhalianit tuyutauninut, apiqhuqninik hivuliqmik atuqpiaqtut apiqutinit tuniuqaqninut tuhaqhityutit tahapkununga Inuit ilumiutaginut tugaqhugit titiqatigut, titiqat, nunaiuyuni katimanit, tiivikkut allatqitlu qagitauyakkuvikmi kivgaqtutit.

Takuyakhanut hanatyuhivut piyauhimayuq ilihimanianut Nunavut, inuqutai ilitquhitlu. Titigaqtivut ilihimayat Ukiuqtaqtuq tamatkiumaqpiaqhugu. Kipuktaiyivut ilihimayai tamaita uqauhiuyut allatqiknit. Hanayivut havaktit havagivaktai amihuqpiat havanguyut amigaitpiaqtuni nunaqaqaqtut uqauhini, iniqhittiaqpaktut kinguvaqtayuittutlu.

Tapkuat kinguliqpat hanayauyut: quyagitnaq tuhaumatyutit, tahapkunanga titigaqutit, tuhagakhaliat, qagitauyakkuviit, inungnut tuhaqhityutit, tuhagakhaliuqhimayut, takuyakhat, unipkaguhinuit, hatqiqtitakhat, makpigaat, ilihaqvikni makpigaat, ilittuqhautit hunat. Taigukni, havakhimayavut.

havanguyut
cover2.jpg
cover.jpg
sticker.jpg calendar.jpg

Hunauni

Ayaya tapkuat 75% nanminigiyauyut tapkunanga Inuit nunaliuyut tahamani Nunavutmi ataniqaqvigiyatlu Iqaluit. Pigiaqhimayuq talvani Nunavut Himmiqtautit Takupkaiviani 2002-mi, atugakhaliuqhugu katutyiqatiginit tapkuat Nortext-kut, Ayaya qilamik atuttialiqtuq pitaqgininik havat tahapkunanga Inuit timigiyait, tapkuat Nunavut Kavamatkut nanminilgitlu. Uplumiuyuq tapkuat Nunavutmi atuqtauniqpauyut hatqiqtitakhanut havaktit. Pinguqtitat Ukiuqtaqtup upaktaqniahaugiyat qagitauyakkuvik, iliugaqnit hatqiqtitakhat humiliqak Ukiuqtaqtumi nunaqyuaqmilu, havakhutiklu katutyiqatigiplugit ukiuqtaqtumi timiuyut aulaninut havanguyut humiliqak Nunavutmi.

Inuqutivun

Inuqutivun

Ukiunut amihunut atuqpakhimaninut hatqiqtitainiqmun amihunutlu ukiunut Iqaluitni, maniligiyivut havaqatigit kivgaqtutit ilihimayut tamatkiknik tapkuat nanminigiyauyut kivgatugaqtiklu. Maniyauyuq hivuliqti Nadia Ciccone tamnalu maniligiyit kamayiat Jason Roberts tapkuak Nunavutmi nunaliuyuk tapkuatlu Ayaya ilauvikqaqtut, tamaqmik huluyuk ilaunginaqtuk kivgaqtuiniqmun, kivgaqtugauyunut Iqaluitni humiliqaklu Nunavutmi. Tapkuat havaqatigit ilalgit takuyakhanut hanatyuhiuqtut, titigaqtit, kipuktaiyit, qagitauyakkuvikmi hanayiuyut, hanayakhanutlu havaktit, ilia tahapkuat havaktut talvanga Ottawami aapisiptingnit piplugit nanminiq titigaqutit titigautainik tapkuatlu akuliqyuaq havaqatiginit tahapkuat qaplunaani titigaqtiuyut.

hand_big.gif

Atauhiqmun naqitlugu, aquiqtuqlugu hatqiqtityut humiliqak

Piyagakityutiginit, maniit hivuganaitnit ulamniqtaqnit atuqhugit Ayayakut hatqiqtitautai havagutit. Unniqtutikaphukluta hunamik upalungaiyakhait ilaliutiluguluniit uuktutit titiqanut pipkaqlutalu havagininik tahapkuat tamaita. Pitagiguptigu tukhiqtatit pitaginiaqtatit akitunikhat naunaiyaqtakhatitlu taphumunga hatqiqtitakhamun naunaiyaqninut tamaita uqauhiqnut. Angilitainaguktik akitunikhait hanatyuhikhatlu hatqiqtitakhat iliyauniaq titiqanut. Pinahuaqtavut pipkaqnia havaguhiq ayuqnaitpiaqnianik ayuqnaitpat.

aquiquqlugu hatqigut