Nunavut Pulagaqtiliginiq

Piyaqaliqniani Nunavut Pulagaqtuligiyit piyaqaliqnianik pivaliatitni aulagutinut upalungaiyautait qagitauyakkuviatlu tuhagakhaqaqtitlugit tamaitnut nunaliuyunut huliniitlu, upakhimayat tapkuat Ayaya, tapkuat havaktit ilihimayat Nunavut nakuuniqpamik.