ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓃᑦ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᒍᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᐅᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᓐᓇᓕᕈᑎᔅᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᓕᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᓕᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑕ ᑐᓴᒐᔅᓴᖁᑎᒋᔪᒪᔭᔅᓯᓐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᑦᑎᒍᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ, ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᑦᑎᑦᑎᓂᕐᓂᒃ, ᑕᓚᕕᓴᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᑎᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᖅᑐᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᐅᕙᑦᑐᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓯᒪᓕᖅᐸᑦᑐᑕ.

ᑕᐅᑦᑐᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓂᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓯᒪᕙᓐᓂᕗᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᖃᖅᑎᑉᐸᑦᑕᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓄᑦ, ᐃᓄᒋᔭᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᕆᔭᖏᓄᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᐅᖅᑎᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒥᐅᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨᒋᔭᕗᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑑᓪᓗᑎᒃ. ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔨᒋᕙᑦᑕᕗᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᕙᑦᑐᓂᒃ, ᑕᒻᒫᔭᖅᓯᒪᓂᖃᖅᑑᓇᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᕙᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕙᒐᑎᒃ.

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦᑐᑦ: ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓂᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᔅᓴᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑐᓂ ᑐᓴᒐᔅᓴᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᑐᓴᒐᔅᓴᓄᑦ, ᑐᓴᒐᔅᓴᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓄᑦ, ᑕᑯᔭᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕙᑦᑐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᓄᑦ, ᖁᕝᕙᖅᑎᑦᑎᒋᐊᕈᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᑦᑐᑦ. ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑕ, ᐱᓕᕆᐊᕆᓯᒪᔭᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊᔭ.

ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓄᑦ
cover2.jpg
cover.jpg
sticker.jpg calendar.jpg

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ

ᐊᔮᔮᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᑦ 75 ᐳᕐᓴᓐᑎᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖑᔪᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᕝᕕᒡᔪᐊᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖃᖅᑐᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ 2002-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐱᓕᕆᐊᖑᓕᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᓄᐊᑕᒃᔅᑯᓐᓂᒃ, ᐊᔮᔮᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᑕᕝᕙᑲᐅᑎᒋ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᓕᖅᑎᑕᐅᓚᕐᐳᖅ ᐱᓯᒪᓕᕈᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᖏᓐᓂᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ (ᐱᔅᓇᓯᒋᔭᐅᔪᓂᑦ). ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᒥᓕ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖅᐸᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᓕᖅᐳᑦ. ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔨᐅᕙᑉᐳᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒥᐅᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᕙᓐᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᔅᓴᐅᕙᑦᑐᓂᒃ, ᑐᓴᒐᔅᓴᒥᓐᓂᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᕝᕕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒥᐅᓕᒫᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒥᐅᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᖏᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓕᖅᐸᓐᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕗᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᕗᑦ

ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔨᐅᕙᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᕐᒥᐅᖑᓯᒪᓕᖅᑐᑕ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒋᔭᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑑᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᕆᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕐᕕᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᔾᔨᕙᓐᓂᑦᑎᓐᓂ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᓈᑎᐊ ᓯᑰᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᑕᐅᔪᖅ ᔭᐃᓴᓐ ᕌᐳᑦᔅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᕗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔮᔮᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓄᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑕᒪᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᕙᑦᑐᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᑕᐅᑦᑐᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓂᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔨᐅᔪᓂᒃ, ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨᓂᒃ, ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᖅᑐᔅᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᖦᓱᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐋᑐᕙᒥ ᐊᓪᓚᕝᕕᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐅᕙᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒎᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᐅᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂᑲᓪᓚᒻᒪᕆᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑎᒃ.

hand_big.gif

ᐊᑕᐅᓯᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓇᕿᑦᓯᓗᓂ, ᑎᑭᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔪᒪᔭᕐᒥᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ

ᕿᓚᒥᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓗᒍ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᓗᐊᖖᒋᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒻᒫᔭᖅᓯᒪᓂᖃᖖᒋᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᐊᑐᖔᖃᑦᑕᕈᔅᓯᐅᒃ ᐊᔮᔮᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ. ᐅᖃᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑕ ᓱᓇᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᒪᖔᔅᓰ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᓕᐊᕆᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖁᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᐃᓕᓯᓯᒪᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓗᓯ ᑕᐃᒪᓕ ᐅᕙᒍᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᒋᐊᕈᓐᓇᓕᕐᓂᐊᕋᑦᑕ. ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒋᓯᒪᔭᔅᓯᒻᓂᒃ ᐱᓯᒪᓕᑐᐊᕈᑦᑕ ᑕᐃᒪᓕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᕋᔭᖅᑐᒍᑦ ᖁᔅᓯᑐᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᕆᒍᑦᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓇᔭᕐᓂᖏᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑎᕝᕕᒋᓗᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᔅᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑕᒻᒫᔭᖅᓯᒪᖖᒋᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᑕᐃᒪᓗ ᓈᒻᒪᒋᓯᒪᓕᑐᐊᕈᔅᓯᐅᒃ ᖃᔅᓯᑐᕋᔭᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐋᖅᑭᔅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓇᔭᕐᓂᖏᑦ ᑕᐅᑦᑐᕆᓇᔭᖅᑕᖏᑕ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᔅᓴᓯ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓕᕋᔭᖅᐳᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᐅᓂᑦᑎᓐᓂ ᑐᕌᕐᕕᔅᓴᖃᖅᐸᑦᑐᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐱᔭᕆᑐᔫᖖᒋᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᑎᑭᓴᐃᒋᑦᑎ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ